PREDSTAVITEV PORTALA

Portal Jezikovna Slovenija pregledno in jedrnato predstavlja različne razpoložljive informacije o jezikovni politiki v Republiki Sloveniji in s tem povezuje ustanove in posameznike, za katere so obravnavana vprašanja relevantna.

Čeprav zveza jezikovna politika zveni abstraktno, v resnici pokriva teme, s katerimi se na tak ali drugačen način pogosto srečujemo v vsakdanjem življenju. Gre za vprašanja položaja, rabe in vloge jezika v javnosti in uradnih postopkih, jezika v procesu izobraževanja, opremljenosti govorcev z jezikovnimi priročniki, pripomočki in viri, vprašanja jezikovnih storitev, pravic in dolžnosti, odnosa med različnimi jeziki v družbi in podobno. Tem vprašanjem je posvečen strateški dokument Resolucija o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018, kjer je opredeljeno, katere so trenutne državne jezikovnopolitične naloge, kako jih bomo v Republiki Sloveniji reševali in kdo je pristojen za rešitve. V širši javnosti te informacije niso prav dobro poznane in jezikovni uporabniki ter uporabnice pogosto ne vedo, kam in na koga naj se obrnejo v primeru vprašanj in težav, povezanih z omenjenimi temami.

Portal smo zato zasnovali triplastno. Najprej smo nanj vključili vsebine, ki temeljijo na omenjeni resoluciji: opredeljujejo glavna vprašanja slovenske jezikovne politike, trenutno stanje in načrte za nadaljnji razvoj. Kot drugo smo vključili povezave na ustanove, društva in druge deležnike, ki se posvečajo določeni jezikovnopolitični problematiki, ter na relevantne dokumente (zakone, pravilnike, uredbe, učne načrte ipd.). Te povezave so nanizane pod vsebinami v portfeljski obliki, ki omogoča tudi izbiro glede na vrsto povezave oziroma filtiranje po različnih kategorijah (brošure, dokumenti, jezikovni viri, koristne povezave, posnetki, spletni portali, strokovne ustanove in ustanove). Namen tega dela portala je, da uporabnik dobi pregledne informacije o področnih akterjih in možnost, da se z izbranim vprašanjem nadalje seznani. In nenazadnje, vključili smo možnost, da uporabniki na portalu zastavijo lastna jezikovnopolitična vprašanja oz. opišejo svoje izkušnje. Odgovore na vprašanja podaja uredniški odbor portala v sodelovanju s pristojnimi službami, trudimo pa se, da odgovarjamo v čim razumljivejši obliki, ki je v spletni različici tudi ustrezno anonimizirana.

Portal pokriva štiri glavne vsebinske sklope: Jezikovna Slovenija, Izobraževanje, Opremljenost in Slovenščina v EU. Posebej sta na voljo tudi nabor relevantnih ustanov in dokumentov ter arhiv uporabniških vprašanj in naših odgovorov.

Ker je jezikovna politika stvar širše skupnosti, smo portal imenovali Jezikovna Slovenija. S tem izhodiščem želimo vse zainteresirane pozvati k sodelovanju, dopolnitvi informacij in deljenju lastnih jezikovnih izkušenj. Naša ideja in želja je pripraviti dinamično, povezovalno oz. združevalno spletno stran, ki bo – upamo – živela naprej tudi po izteku trenutnega projekta.

Upravljavec portala

Uredništvo

Glavni urednik:
dr. Marko Stabej (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Člani uredniškega odbora:
dr. Matej Accetto (Católica Global School of Law, UCP in Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Helena Dobrovoljc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU)
dr. Ina Ferbežar (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Monika Kalin Golob (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani)
dr. Vojko Gorjanc (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Simon Krek (Institut "Jožef Stefan" in Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani)
dr. Vesna Mikolič (ZRS Koper in Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem)
dr. Sonja Novak-Lukanović (Inštitut za narodnostna vprašanja in Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Mojca Stritar Kučuk
dr. Špela Vintar (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; od decembra 2016)

Urednici:
dr. Špela Arhar Holdt (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
dr. Tadeja Rozman (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Fotografije

Špela Arhar Holdt
Esben Holdt
Matevž Pajk
Tadeja Rozman
Marko Stabej

Videoposnetki

Špela Arhar Holdt
Teja Goli
Tadeja Rozman
Marko Stabej

Oblikovanje spletnih strani

Polona Brajer

LOGOTIP

Tomato Košir

Prevodi

Teja Goli
dr. Maja Smotlak (Znanstveno-raziskovalno središče Koper)

NA VRH